STEM Nedir? Faydaları Nelerdir?

Teknolojinin önlenemez yükselişi insan hayatında birçok değişikliğe sebep oldu. Zamanın gözde meslekleri yok olurken ortaya yeni meslekler çıktı, bedensel güç gerektiren işlerin yerine zihin gücü gerektiren işler ön plana çıkmaya başladı ve toplum, bilimin bir sonucu olan teknolojinin nimetleriyle birlikte farklı düşünmelere ve farklı ihtiyaçlara sahip olmaya başladı. Bu durum birçok alana olduğu gibi eğitim alanına da büyük oranda yansıdı. Artık çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerinin ilgi duyduğu alanlardan farklı alanlara ilgi duyuyorlar. Hayata bakış açılarını bilim ve teknolojiye göre belirliyorlar ve yetiştirilmelerinde de bu alanda bilgi birikimi, düşünüş tarzı ve karakter yapısına ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu da STEM kavramının doğmasına sebep oldu.

STEM, Science (bilim), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Math (matematik) kelimelerinin birleşiminden doğmuş bir kısaltmadır.

STEM Nedir?

STEM, kısaltmayı oluşturan kelimelerden de anlaşılacağı üzere hayata bakışta analitik düşünme, soru sorabilme yeteneğine sahip olma, problem çözebilme gibi meziyetlere odaklanan bir eğitim disiplinidir. Aslında daha geniş bir kapsamı bulunan bu kavram, eğitimde kullanılmasıyla öğrencilerin teknolojik geleceğe hazır hale gelmesi, sürekli değişen meslek tanımları ve farklılaşan mesleklere adapte olabilmesi, analiz yapabilmesi gibi bazı kazanımlara odaklanır. 2011 yılında eğitimin bir parçası olarak düşünülmeye başlanan STEM aslında okullarda gayrı resmi olarak son zamanlarda uygulanan bir yöntemdir. Proje odaklı okul müfredatı ve kodlama ve robotik gibi derslerden de bunu anlayabiliriz.

STEM’in Eğitimde Kullanımı

STEM, bugün tüm dünyada okul öncesinden başlayıp yükseköğrenime kadar devam eden bir disiplin olarak kabul ediliyor. Öğrencilerin hayata hazır hale gelmelerini sağlarken, bunun neticesinde karşılaştığı zorluklarda problem çözme becerisini kullanan, herhangi bir durum karşısında soru sormayı bilen ve aldığı cevaplara göre adımlarını atabilen, analiz yaparak bunun neticesinde doğru sonuçlara ulaşan bireyler haline gelmelerini de amaçlamaktadır.

STEM’in eğitiminde kullanımının bazı avantajları bulunuyor. Bu alana ilgisi bulunan çocukların ve gençlerin gelecekte STEM alanında ürünler ortaya koyabilmesi, eğitimin bu alanın ihtiyaç duyduğu kalifiye birey ihtiyacını karşılaması ve toplumun ilerlemesini sağlaması hedeflenmektedir. Böylelikle hem bireysel hem de toplumsal anlamda STEM, geleceğe daha güvenle bakabilmenin bir anahtarı haline gelmiştir. Çünkü gelişen dünyada STEM alanında önemli gelişmeler yaşanacak ve bu alana yatırım yapan toplumlar bugün de gelecekte de bunun getirilerini hissedeceklerdir.

STEM’in Faydaları Nelerdir?

Bireysel ve toplumsal anlamda baktığımızda STEM’in birçok faydası bulunmaktadır. Bireysel anlamda baktığımızda STEM;

  • Bireyin analiz yeteneğini geliştirir. Birey, STEM disiplini sayesinde karşılaştığı bir problemi öncelikle analiz edecek ve bu analize göre çözüm önerileri sunacak veya problemi çözebilecektir.
  • Bireyin problem çözme yeteneğini geliştirir. Birey, karşılaştığı probleme karşı analizini yaparak probleme karşı çözüm önerileri geliştirir. Bir problemi, maksimum fayda veya minimum zararla çözme becerisini kazanır.
  • Bireyin analitik düşünebilmesini sağlar. Birey, STEM sayesinde olaylara birbiri ardına gerçekleşen ve birbirine bağlı parçalardan oluşan, dolayısıyla birkaç adım sonrası tahmin edilemeyen bir sorun olarak bakmaz, analitik düşünerek geniş perspektiften her olayı değerlendirir ve olgular arasındaki bağları daha kolay çözümler. Analitik düşünme yeteneği bireyin sorunlarla baş edebilmesi veya yeni bir şey ortaya koyarken daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

Toplumsal anlamda baktığımızda STEM;

  • Toplumun ekonomik ilerlemesini sağlar. STEM alanına yoğunlaşan toplumların teknoloji üretme kabiliyeti yüksektir. Çünkü STEM disiplini günümüzün en değerli mesleki alanlarına birey yetiştirmek anlamına gelmektedir. Mühendislik, bilim, teknoloji gibi alanlarda çalışan ve öğrencilik dönemi boyunca bu alanın disiplinine hakim olan kişiler icat ortaya koyma, sorun çözme noktasında başarılı olacaklardır.
  • Toplumun ihtiyaç duyduğu kalifiye birey ihtiyacını karşılar. Bireyler, toplumsal ilerlemeyi sağlayacak ekonomik gelişimi STEM sayesinde elde ettikçe veya günümüz koşulları buna toplumu mecbur bıraktıkça bu alanda liyakatli birey ihtiyacı oluşmaktadır. STEM disiplini, gelecek vizyonunda toplumun ihtiyacı olan liyakatli birey ihtiyacını karşılayacak altyapıyı sunmaktadır.

Geleceğin, özellikle mühendislik alanındaki gelişmelere baktığımızda, STEM disiplinine sahip bireylere ne kadar ihtiyaç duyduğunu görebiliriz. Bu sebeple bu disipline odaklanmak, yetenekli çocukları ve gençleri bu alana yönlendirmek ve bunun devamlılığını sağlamak çok önemlidir. STEM’in önemi gün geçtikçe daha da anlaşılacaktır. Toplum olarak buna hazırlıklı olmanın avantajlarını yaşamak için bugünden geleceğe yatırım yapmak gerekmektedir.

Share

Bunları da sevebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir